MAYIS-HAZİRAN 2023 / KAPAK KONUSU

Ormanlar daha etkin korunacak orman köylüsünün geliri artacak


Murat ÖZKAN    

08.08.2023 


Orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun TBMM Genel Kurulunda 23 Mart 2023 tarihinde kabul edilerek Resmî Gazete’de 5 Nisan’da yayımlandı. Orman Kanunundaki değişiklikler ile orman köylerinde yaşayan vatandaşların sorunları çözüme kavuşturulurken ormanlar ve ormancılığın önemli kazanımlar elde ettiği düzenleme ile ilgili detayları Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey’den aldık.

Kanuni düzenleme ile genel olarak ormancılık alanında ne tür değişiklikler oldu?
 
Yasalaşan kanun ile birlikte yapılan değişiklikleri şu şekilde özetleyebiliriz: Ormanlarımızın bakımında çalışan köylülerimiz sigortalı olmaya teşvik edilecek, orman köylümüz ihtiyaç duyduğu yakacak odun ve keresteyi daha ucuza alacak, pek çok kadastro sorunu çözüme kavuşturulacak. Orman köylümüze elde edilen kârdan pay verilecek, orman yangınları ile mücadele sırasında hayatını kaybedenler şehit sayılacak aynı zamanda orman yangınları ile mücadele tüm yıla yayılarak, yangına sebep olanlara verilen cezalar artırılacak. Damgadan, nakliyeye kadar üretimin her bir aşaması dijitalleşecek. Ormanlara çöp, hafriyat vb. dökmek suç hâline gelecek.
 
Biraz açarsak orman köylüsü açısından ne tür kazanımlar gerçekleşti?
 
Özellikle sigortalı olma teşviki orman köylüsü için olup kendi namlarına çalışan vatandaşlarımız için büyük fayda sağlayacak. Ormanda çalışan ve sigorta primlerini yatıran vatandaşlarımıza ek ödeme yapılacak. Ayrıca, orman kalkındırma kooperatiflerinin ürettikleri ürünlere ilişkin verilecek kanuni haklarını nâkdi olarak vereceğiz. Böylelikle buradan elde edilen gelirlerin adil bir şekilde dağıtılmasını ve çalışanların sigorta yaptırmasını hedefliyoruz.
 
ORMAN KÖYLÜSÜNE DESTEK
 
Orman köylülerimizin yararlandığı zâti ihtiyaçlarda muhtaçlık şartı aranmaktadır. Bu şartı deprem, sel, yangın vb. sebeplerle afete uğrayan vatandaşlarımız için kaldırıyoruz. Yapılacak olan düzenleme ile orman köylüsü afetzedelerimizin muhtaçlık şartı aranmaksızın zatî ihtiyaçlardan yararlanmasını sağlayacağız. Bununla birlikte yapılan kanun değişiklikleri ile 31. madde kapsamındaki orman köylümüzün aldığı zatî yakacak ve yapacak ihtiyaç bedelleri ile 32. madde kapsamındaki köylülerimizin zatî ihtiyaç bedellerini eşitliyoruz. Böylece yaklaşık 5 milyon köylümüzün zatî ihtiyaç için ödeyeceği bedeller düşürülmüş olacak.
 
Yıllarca adeta kangren hâline gelmiş kadastro problemlerinin çözümünü de orman köylümüz açısından büyük kazanç olarak görmekteyiz. Bildiğiniz gibi orman köylülerimize ürettikleri emvale karşılık ödenen hak edişin yüzde 10 fazlası da verilmekteydi. İlgili kanunda yapılan değişiklik ile buna ilaveten, emvalin satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’u da üretim işini yapan orman köylümüze verilecek. Vahidi (birim) fiyatla üretim yapan yaklaşık 175 bin vatandaşımızın bu düzenlemeden yararlanması planlanıyor.
 
Bunlar ve benzeri düzenlemeler orman köylümüz için kazançlardan bazıları. Yapılan düzenleme ile hem orman köylümüzün menfaati gözetiliyor hem de ormanlarımız daha etkin bir şekilde korunuyor. 
 
3 BİN KÖYDE 300 BİN KİŞİNİN MÜLKİYET SORUNU ÇÖZÜLECEK
Kadastro çalışmalarında ve 2/B arazilerde son yıllarda epey bir yol alındı. Bu düzenleme ile vatandaşlara  ne tür kolaylıklar sağlandı?
 
Orman kadastro çalışmaları konusunda yıllar içerisinde çok yol kat edildi ve vatandaşlarımıza bu konuda büyük rahatlık sağlandı. Ancak kimi yerlerde uygulamadan kaynaklı problemlerin olduğunu da görmekteyiz. Bu sorunların çözümü için yapılan değişiklik ve 2/B uygulaması ile kadastro çalışmalarının eş zamanlı ve tek elden yapılmasıyla yaklaşık 3 bin köyde 300 bin kişinin mülkiyet sorunu çözülecek.
 
Orman yangınlarında görev alan personelin veya gönüllülerin bu mücadele sırasında hayatını kaybetmesi durumunda şehit sayılacağı belirtiliyor. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
 
Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda güvenlik güçlerimizin dışında en fazla şehit ormanlarımızın yangınlara karşı savunması sırasında verilmiştir. Bugüne kadar ormanlarımızın yangına karşı mücadelesi sırasında orman bölge müdüründen işçisine kadar 136 şehit verildi. Her ne kadar bu mücadele sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımız şehit olsalar da kanuni olarak bir eksiklik söz konusu idi. Yapılan düzenlemeler; başta orman teşkilatı mensuplarımız, kamu kurum ve kuruluşlarda görev yapan personel ile orman yangın gönüllülerimize orman yangınları ile mücadele esnasında meydana gelebilecek ölüm, yaralanma gibi istenmeyen bir hadise sonrası nakdi tazminat ve aylık bağlanmasını sağlayacak. Böylelikle bu konudaki büyük bir boşluk da giderilmiş oldu.
 
Ormanların daha etkin bir şekilde korunması için kanunda ne gibi düzenlemeler veya iyileştirmeler yapıldı?
 
Ormanlarımız bizlere geçmişten gelen bir miras değil, gelecek nesillerimizin emanetidir. Bizler bu yaklaşımla ormanlarımızı koruyor ve gözetiyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte hareket ederek el ele, orman sevgisini yüreklere işleyerek ormanlarımızı birlikte gözettik. 
 
ORMANLAR DAHA ETKİN KORUNACAK
 
Vatandaşlarımızın en fazla şikâyet ettiği konular, ormanlık alana hafriyat dökmek, çöp dökmek vb. suretlerle ormanlarımıza, doğal hayata ve çevreye büyük zararlar verilmesidir. Yapılan düzenleme ile birlikte bu tür fiiller orman suçu haline gelecek ve vatandaşlarımızın bu noktadaki serzenişlerine cevaben, yürekleri ferahlatacağız.
 
Ormanlarımızın menfaatini korumak amacıyla yapılan düzenlemelerden bir diğeri de ormanlarımızın işgali neticesinde ormana inşa edilen sabit tesislerin idare tarafından kullanılabilmesi ya da yine idare tarafından yıkılabilmesine olanak sağlayacak olan kanun değişikliğidir. Bu değişiklik ile ormanlarımızı daha etkin korurken ormanlarımız için kaygılanan vatandaşlarımızın da vicdanlarını rahatlatmış olacağız.
 
ORMANLA İLGİLİ SUÇLARA CAYDIRICI CEZA
 
Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine, fon bedelleri dışında bedeli alınarak Bakanlıkça izin verilecek. Madencilik faaliyetlerinin sona ermesi sonucunda idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanları rehabilite edilecek.
 
Tüm bunların yanı sıra ormanlarımız ile ilgili işlenen suçlara verilen cezaların caydırıcı olmasını amaçlıyoruz. Teknolojiyi her alanda kullanan bir teşkilatız. Bu kapsamda ilgili kanunlarda yapılacak değişiklik ile kesilecek ağaçların belirlenmesinden, bu ağaçların kesildikten sonra nakledilmesine kadar iş ve işlemleri dijitalleştireceğiz. Böylelikle daha etkin, daha verimli ve daha ekonomik bir takip sistemi kurarak, yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmiş olacağız.

orman köylüsü yangın harfiyat caydırıcı kadastro