Değerli vatandaşlarımız, tedarikçilerimiz, ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz ve paydaşlarımız,
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı  olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem veriyor ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Kanunu’na uygun olarak korunması için kişisel veri güvenliğinizi kurum kültürü haline getirmeyi hedefliyoruz. İşte kapsamda kişisel veri güvenliği ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2. Kanunla ilgili bazı terimler, tanımlar

Kişisel veri:  Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.
 
Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
 
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) olarak kısaltılabilmektedir.
 
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 
 
3. Kişisel verilerin işlenmesi
 
“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” şeklinde ifade edilmektedir.
 
Açık Rıza: kanunun ilgili maddesinde “Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” şeklinde tanımlanmıştır. Veri Sorumlusu olarak kanun kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sizleri bilgilendirmek, aydınlatmak istiyoruz.

Aydınlatma Metninin Amacı ve kurumumuzun Veri Sorumlusu Konumu: Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı muhataplarına ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK) 10. maddesinden aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları muhataplarımıza ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleyecektir. 

4. İlgili kişilere ait kişisel verilerin işlenme amacı ve aktarımı

Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır: Toplumumuza tarım konusunda faydalı bilgiler vermek, çifçilerimizi ve üreticilerimizi bilgilendirmek, tarım, orman konusunda haber, basın bülteni, rapor yayınlamak için amaçla ve iş ile kısıtlı olmak üzere bazı aşağıdaki gibi bazı kişisel verileriniz işlenebilmektedir:
 
 • Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, gıda güvenliği için tüketicilerimizin sorunlarınız çözebilmek, bilgi verebilmek, taleplerini yerine getirebilmek,
 • TİMER tarafında ALO 180 çiftçi destekleri, üretici destekleri gibi tarladan sofraya kadar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiren tüm süreçler hakkında bilgi verebilmek,
 • Çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tarım ve ormanla ilgilenen ilgili kişiler ile iletişime geçebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Türktarım Orman Dergisi ve sosyal medya hesaplarında tarım ve orman konularında toplumu aydınlatıcı, bilgilendirici veya haber niteliği taşıyan fotoğraf, video görüntüsü v eses kayıtlarını yayımlamak,
 • Kurumuzu ziyarete gelenlerin kimliğini doğrulamak veya ziyaret edeceği kişilere yönlendirebilmek ve ilgili kişilere yardımcı olabilmek,
 • Kütüphane hizmetlerimizden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlarımızın veya ilgili kişilerin kütüphanden istifade etmelerini sağlamak,
 • Kurumumuz adına iş yapan iş ortakları, tedarikçilerimizin iş yapabilmelerini sağlamak,
 • Tarım ve orman konularında toplumu bilgilendirici mahiyette haberlerin ulusal ve yerel televizyon, kanallarında yayımlanmasını sağlamak,
 • İş amaçlı elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden gerekli hallerde kimlik bilgilerini teyit etmek,
İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Tarım ve orman konularında tüm ilgili kişi muhataplarımıza daha iyi bir eğitim ve yayın imkanı sunarak bilginin yayılımına katkı sağlamak
 • Tarım ve orman konularında ilgiyi artıracak, üretici ve çifçilerimizi ve konu ile ilgilenen vatandaşlarımızı daha iyi tanıyabilmek ve tarım ve orman konularında çeşitli araştırma, analiz, raporlarda bazı verileri kullanabilmek,
 • Tarım ve orman konularında çeşitli rapor, analiz ve araştırmalara dayanak sağlamak veya bir konuda bilgi elde etmek için anket düzenlemek,
 • Kırsalda kadın ve aile konularında çalışma yapabilmek,
 • Kurumumuz adına çifçi ve üreticilerimize veterinerlik hizmeti verebilmek,
 • El sanatları ve zanaatçılarla ilgili eğitimleri koordine edebilmek,
 • Bakanlığımızın bünyesinde veya birimlerinde kullanılacak çeşitli tanıtım ve tasarım çalışmalarını gerçekleştirebilmek,
 • Çeşitli tarımsal yayınları gerçekleştirebilmek,
 • Sosyal tesislerimize giriş ve çıkışları kontrollü bir şekilde sağlayabilmek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız ile iş ve faaliyetlerin yerine getirilebilmesini sağlamak,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • İş başvurularınızı değerlendirebilmek,
 • İşbirliği, ortak iş yapma, tedarik ve taşeronluk iş ve işlemleri sırasında kullanmak,
 • Sözleşmelerle ilgili yükümlülükleri yerine getirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,
 • Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
 • Üçüncü kişilere aktarım ve bunun nedenleri hakkında bilgilendirme
  Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nda,vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, ziyaretçilerimize, misafirlerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, yasaya uygun olarak veya yazılı izin çerçevesinde gerçekleşmekte olup ilgili kişilerin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
 • İlgili kişilerin kişisel verileri yasal yükümlülüklerimiz gereğimahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir.
 • Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kurumumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini uygulayarak bilgi güvenliği, veri güvenliği konusunda yasal şartları da karşılayacak şekilde çalışmalar yürütülmektedir,
 • Kişisel verileriniz, iş amacıyla kısıtlı olmak üzere faaliyetlerimizi yürütebilmek, size daha kaliteli hizmet sağlayabilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla kişisel veri aktarımı ve veri paylaşımı yapılabilmektedir.
5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz www.tarimorman.gov.tr/EYYDB web sitesinden,  www.tarimtv.gov.tr, www.tariminsan.gov.tr, www.hiebis.tarimorman.gov.tr, www.tydbis.tarimorman.gov.tr, www.timer.tarimorman.gov.tr,  mobil uygulamalarımızdan  sosyal medya hesaplarımızdan, işlem yapan ziyaretçilerimizin verdikleri veriler mevzuat hükümleri uyarınca, otomatik, yarı otomatik, elektronik ve fiziki ortamlarda toplanarak Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından işlenmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Yükümlülüğü ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz
 
Veri sorumlusu;
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.
 • Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 • Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.

7. Kişisel veri sahibi olarak ilgili kişilerin vatandaşların, paydaşların, tedarikçilerin, misafirlerin ve ziyaretçilerin hakları
 
6698 sayılı kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:
 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 
8. 6698 Sayılı kanunun kapsamıyla ilgili olmak üzere iletişim

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.tarimorman.gov.tr/EYYDB adresinde yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin mevzuatta belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Kanunla ilgili taleplerinizi eydb.kvkk@tarimorman.gov.tr adresi aracılığı ile talep edebilirsiniz.
 
9. Kabul etmeme ve iptal hakkının kullanılması hakkında

Kanun kapsamında kişisel veri kullanımıyla ilgili olmak üzere her türlü istek, soru ve görüşleriniz için eydb.kvkk@tarimorman.gov.tr e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz. Noterden veya posta yolu ile gönderilecek ilgili kişi başvurularının konusu kısmına “KVKK İlgili Kişi Başvuru Hakkı Kullanımı” yazılarak. Tarım Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı  İvedik Cad, Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle 06170/ANKARA adresine gönderilecektir.
 
10. Bilgi Güvenliği Politikası ve KVKK/DPR Uyumu çalışmalarımız hakkında
 
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO/IEC 27001) temelli bilgi güvenliği metodolojisi uygulanmaktadır. Bilgi Güvenliği Politikamız ve KVKK uyumluluk çalışmalarımız için detaylı bilgi almak için www.tarimtv.gov.tr, www.tariminsan.gov.tr, www.turktarim.gov.tr, www.tarimbulteni.gov.tr, www.hiebis.tarimorman.gov.tr, www.tydbis.tarimorman.gov.tr, www.timer.tarimorman.gov.tr, adreslerini ilgili yasa hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun www.kvkk.gov.tr adresini ziyaret ederek bilgi sahibi olabilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Resmi Gazete www.resmigazete.gov.tr üzerinden erişebilirsiniz.
 
Kurum olarak yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve aydınlatma yükümlüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz.
 
İlgili kişi olarak kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki şikayetlerinizi belirttiğimiz adresler üzerinden belirlediğimiz başvuru yerlerine göndermeniz gerekmektedir. Yanlış mecralardan, başka iletişim platformlardan gönderilen ilgili kişi “kişisel veri” şikayetlerinden doğacak sorumlulukları Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı olarak Kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.
 
İlgili kişi başvurusu için aşağıdaki linki tıklayınız.
 
İlgili Kişi Başvuru Formu